جملات کوتاه

جملات مثبت و پر انرژی از بزرگان در مورد زندگی و موفقیت

جملات مثبت و پر انرژی از بزرگان در مورد زندگی و موفقیت

جمله های مثبت و پر انرژی از بزرگان در مورد زندگی و موفقیت جملات مثبت و الهام بخش در مورد موفقیت در سایت انسان شاد زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما) ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود. (ضرب‌المثل چینی) ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. (ضرب‌المثل هندی) ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥...

ادامه مطلب