نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه 1 آبان 1396

تبلیغات

تست هوش های جدید و خلاقانه اعداد

تست هوش های جدید و خلاقانه اعداد

تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

تست هوش اعداد شماره 1:

تست هوش عددی,تست هوش,بازی با اعداد,سرگرمی

 پاسخ این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

تست هوش اعداد شماره 2:

تست هوش عددی,تست هوش,بازی با اعداد,سرگرمی

 پاسخ این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

تست هوش اعداد شماره 3:

تست هوش عددی,تست هوش,بازی با اعداد,سرگرمی

 پاسخ این تست را در همین صفحه مشاهده کنید.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پاسخ تست هوش عددی شماره 1 :

پاسخ برابر 13112221 می باشد.

زیرا:

هر ردیف به ردیف قبلی خود مربوط است و دارد آن را توضیح می دهد.

به عبارت دیگر:

در ردیف اول عدد 1 وجود دارد.

در ردیف دوم 11 یعنی یکی 1 که در واقع دارد ردیف اول را توضیح می دهد.

در ردیف سوم 21 یعنی 2 تا 1 که در واقع دارد ردیف دوم را توضیح می دهد.

در ردیف چهارم 1211 یعنی یکی 2 و 2 تا 1 که در واقع دارد ردیف سوم را توضیح می دهد.

و…

بنابراین در ردیف هفتم نیز باید ردیف ششم را توضیح دهد و

چون در ردیف ششم ابتدا یکی 3 و یکی 1 و دو تا 2 و دو تا 1 وجود دارد پاسخ برابر 13112221 است.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پاسخ تست هوش عددی شماره 2 :

جواب 363666 می باشد.

زیرا:

در سمت چپ تساوی رقم سمت چپی در رقم وسط ضرب می شود و دو رقم اول سمت راست تساوی حاصل می شود.

سپس رقم سمت چپی در رقم سمت راستی ضرب می شود و دو رقم دوم سمت راست تساوی حاصل می شود.

حال دو رقم اول سمت راست تساوی و دو رقم دوم با هم جمع می شوند و رقم وسط سمت چپ تساوی را از حاصل کم می کنیم و

رقم سوم سمت راست تساوی بدست می آید.

بنابراین 6*6=36 دو رقم اول جواب اند و 6*6=36 دو رقم دوم جواب اند و 36+36=72 شده و 6-72=66 و این

دو رقم سوم جواب است که با هم 363666 را می سازند.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پاسخ تست هوش عددی شماره 3:

پاسخ عدد 6 است.

زیرا:

خانه های آبی جای اعداد تک رقمی و خانه های بنفش جای اعداد دو رقمی هستند.

حال از روابط بین هر ردیف میفهمیم که عدد وسط برابر مجموع اختلاف های خودش با دو عدد راستی و چپی می باشد.

به عبارت دیگر:

در ردیف اول عدد وسط 7 است که اختلافش با 5 برابر 2 و اختلافش با 12 برابر 5 می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود 7 است.

در ردیف دوم عدد وسط 9 است که اختلافش با 17 برابر 8 و اختلافش با 10 برابر 1 می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود 9 است.

در ردیف سوم عدد وسط 12 است که اختلافش با 5 برابر 7 و اختلافش با 17 برابر 5 می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود 12 است.

حال در ردیف چهارم عدد وسط 8 است که اختلافش با 2 برابر 6 است. پس اختلافش با جواب باید برابر 2 باشد که طبق این جواب 6 یا 10 است و

چون رنگ مکان علامت سوال آبی است پس عدد باید تک رقمی باشد و 6 جواب صحیح است.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

تست هوش و سرگرمی در سایت انسان شاد

تست هوش های جدید و خلاقانه اعداد

امتیاز 4.45 ( 11 رای )